Sparbanksstiftelsen i Ingå
Ändamål
Stiftelsens hemort är Ingå och dess ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Ingå bygden. Stiftelsen förverkligar detta ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet samt därtill genom att stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde.

Understöd beviljas närmast som projektbidrag och huvudsakligen åt föreningar och organisationer för kulturell och samhällsnyttig verksamhet, idrott och verksamhet, som gynnar barns och ungdomars välmående; däremot beviljas i regel inte understöd direkt till privatpersoner.
Ansökningsförfarande
Ansökningar om understöd tas emot till utgången av oktober månad respektive år. Ansökningar kan dock riktas till stiftelsen och kan även utdelas under hela året, men huvudsakligen koncentreras utdelningen av understöd till hösten efter den ovan angivna ansökningstidens utgång (efter 31.10.).

Ansökningsblankett (PDF) (Fylls i "på skärmen" för att sedan skrivas ut)
(Ladda ner Adobe Acrobat Reader från adobe.com)
Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Håkan Fagerström
Degerövägen 76
10160 Degerby

Delegationsordförande
Maria Wasström-Sarkola
Täktervägen 555
10120 Täkter

Ombudsman
Monica Baarman-Henriksson

Skatuddsvägen 28
10210 Ingå
Tfn:040 502 6852
E-post: monica@baarman-henriksson.com